skip to Main Content

Krav til den gode forældrekompetenceundersøgelse // 26. maj 2014

Krav til den gode forældrekompetenceundersøgelse

Undersøgelse af forældres kompetence anvendes i sager, hvor børn og unge har behov for særlig støtte efter serviceloven. Sådanne undersøgelser har mange navne: forældreevneundersøgelse, forældreomsorgsundersøgelser eller forældrekompetenceundersøgelse og henviser til en undersøgelse, som kortlægger forældrenes evne til eller mulighed for at tage vare på det konkrete barn, der har behov for særlig støtte. Serviceloven anvender ikke begrebet forældrekompetenceundersøgelse, der er opstået i krydsfeltet mellem jura og psykologi : I den juridiske sagsbehandling anvendes undersøgelsen, når der har været behov for at tage stilling til, om et givet barns særlige behov ville kunne varetages ved ophold i hjemmet hos forældrene. I den psykologiske / sociale sagsbehandling taler man om forældrekompetence, når der er behov for at vurdere, hvorvidt det relationelle miljø i familien har en kvalitet, der kan yde barnet en relevant udviklngsmæssig støtte. Forældrekompetence er således ikke et veldefineret begreb, hverken juridisk eller psykologisk, men det har indholdsmæssigt vist sig at være levedygtigt, hvilket dels kommer til udtryk i at der faktisk udføres mange undersøgelser med dette indhold; dels har socialministeriet udarbejdet vejledende retningslinjer for sådanne undersøgelser. Den manglende eller uklare definition af begrebet betyder også,
at disse undersøgelser metodisk og indholdsmæssigt har mange udformninger.
Imidlertid er der grundlag for at pege på tilknytningsteorien som en relevant referenceramme for disse undersøgelser. Teorien leverer en   metodisk og begrebsmæssige forståelse af, hvordan det relationelle miljø kan befordre vækst eller vedligeholde fejludvikling hos barnet, og forældrene er helt centrale aktører  i det relationelle miljø.
Forældrekompetenceundersøgelse opfattes i denne sammenhæng som en kortlægning af barnets relationelle miljø sammenholdt med barnets udviklingsniveau og udviklingsmæssige behov.

Kursusdagens indhold

Kursusdagen vil omhandle følgende temaer: Hvad er en  forældrekompetenceundersøgelse og hvornår er der behov for den? Hvad kan undersøgelsen oplyse om, hvilke metoder anvendes i undersøgelsen og hvilke forventninger kan man have til en erklæring. Rollefordeling mellem sagsbehandler og undersøger ved undersøgelsens start og afslutning.

Særlige fokuspunkter

Temadagen vil især fokusere på, hvad en forældrekompetenceundersøgelse kan oplyse om, herunder fremhæve de faktorer i det relationelle miljø, der befordrer udvikling eller vedligeholder fejludvikling med udgangspunkt i tilknytningsteori og empiri. Endvidere vil der være en særlig opmærksomhed overfor de metoder, der er egnede til kortlægning heraf, ligesom vigtigheden af at undersøgelsen også omfatter det konkrete barns udviklingsniveau understreges, fordi  forældrekompetence udfolder sig i relation til et konkret barn og en god nok undersøgelse må kortlægge, hvordan barnets udviklingsmæssige behov kan tilgodeses i det relationelle miljø, som forældrene kan skabe. Endelig er der særligt fokus på, hvad en erklæring kan bruges til i den videre sagsbehandling.

Dagens programpunkter

Lovgrundlag og vejledning for forældrekompetenceundersøgelsen

Det tilknytningsteoretiske perspektiv – grundbegreber og deres anvendelse i denne form for undersøgelser

Sammenfatning af undersøgelsesresultater, erklæring og tilbagemelding til forældre og sagsbehandler.

Udbytte

Kendskab til faktorer i det relationelle miljø, som befordrer udvikling eller vedligeholder fejludvikling jf. tilknytningsteoretisk perspektiv.

Kendskab til metoder, der sigter mod kortlægning af kvaliteten af det relationelle miljø

Kendskab til rammen for disse undersøgelser og de faldgruber, som rollefordeling mellem undersøger og sagsbehandler kan indebære.

Om underviseren

Rikke
Schwartz er cand psych, specialist og supervisor i psykoterapi. Privatpraktiserende siden 2004 med supervision af faggrupper, der beskæftiger sig med børn og deres familier. Er supervisor i TeamBu (Team for børnepsykologiske undersøgelser) Var forinden 25 år i børnepsykiatrien. Medlem af Graversenudvalget 1988-90 og var fra 1984- 2004
sagkyndig dommer ved Østre Landsret / byretten i børnefjernelsessager. Har skrevet om børn, udviklingspsykologi og psykologiske undersøgelser.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 26. maj 2014 fra kl. 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top