skip to Main Content

Vurderingsmetoder rettet mod intervention og udvikling ud fra NeuroAffektiv teori // 26. november 2014

Om Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) og Emotional Development Scale (EDS)

Der bliver et tiltagende større behov for vurderingsmetoder der kan målrette interventioner til det enkelte individ og dets miljø. Børnepsykiateren Bruce Perry har igennem flere år været i gang med at udvikle en vurderingsmetode, som han kalder The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) og Susan Hart har de sidste par år været i gang med at udvikle Emotional Development Scale (EDS) på Hogrefe (tidligere Dansk Psykologisk Forlag) sammen med ca. 20 psykologer. Begge vurderingsmetoder er udviklet ud fra NeuroAffektiv teori. De to psykologer Knud Hellborn og Jesper Birck vil præsentere de to vurderingsmetoder, som både omhandler de to vurderingsmetoders ligheder og forskelle. Knud og Jesper er de bærende kræfter i udviklingen af EDS og Jesper Birck er ligeledes i gang med certificering i NMT. De vil på kursusdagen lægge særlig vægt på EDS og vise eksempler på metodens opgaver og scoringssystem, og hvordan vurderingen kan måle emotionel alder, psykiske ressourcer og sårbarheder og mentaliseringskapacitet. De vil ligeledes vise, hvordan begge vurderingsmetoder kan benyttes til at pege på relevante behandlingstiltag ud fra ”What Works for Whom?”

Hvorfor er der behov for nye vurderingsmetoder

Hjerneforskningen viser, at barnets tidlige livserfaringer har en stor betydning for nervesystemets organisering på det følelsesmæssige område. Hjernen interagerer med omgivelserne gennem samhørighedsoplevelser og menneskers ressourcer og vanskeligheder udvikles i et tæt samspil mellem miljø og medfødte forudsætninger. Ved at udvikle vurderingsmetoder, der bygger bro mellem teorier om hjernens udvikling og udviklingspsykologiske teoridannelser, kan vi forstå såvel børns som voksnes udvikling og eventuelle fejludvikling på en langt mere nuanceret måde, og derved også sikre målrettede behandlings- og interventionstiltag.

Indtil videre har det hovedsageligt været psykiatriens kategorialdiagnosesystem (DSM og ICD) som har dannet grundlaget for symptombeskrivelser af psykiske ubalancer. Der er et tiltagende behov for at kunne tilrettelægge og målrette interventioner specifikt til et individs ressourcer og problematikker for at sikre bedst mulig udvikling og udbytte af interventioner og foranstaltninger. På denne kursusdag vil vi således komme med et bud på tidssvarende vurderingsmetoder ud fra såvel NMT og EDS.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil Jesper Birck og Knud Hellborn introducere NeuroAffektiv Udviklingspsykologi som et teoretisk udgangspunkt for at forstå vurderingsmetoderne NMT og EDS. Jesper Birck vil derefter gennemgå NMT og både Jesper og Knud vil sammen gennemgå udviklingen af EDS. På kursusdagen vil EDS være i fokus i forhold til at gennemgå opgaverne, scoringskriterierne, det strukturerede interview osv. De vil ligeledes give forslag til, hvordan vurderingsmetoderne kan bruges til at tilrettelægge en intervention både i forhold til børn, unge, voksne og forældre ud fra ”What Works for Whom?”. EDS tager udgangspunkt i de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab, der består af det autonome-, det limbiske- og det præfrontale kompas, og Jesper og Knud vil vise, hvordan man kan benytte kompasserne som en analysemodel i tilrettelæggelsen af interventionstiltag.

Udgangspunktet for kursusdagen er således, hvordan man gennem vurderingsmetoderne kan etablere udviklingsprocesser. Især hvordan man gennem EDS kan foretage en vurdering af, hvor den emotionelle ressource findes til at etablere mødeøjeblikke i det neurale hierarki, som i sidste ende kan skabe emotionel udvikling og dermed personlighedsmæssig, følelsesmæssig og social udvikling.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

 • Kort gennemgang af Neurosekventiel og NeuroAffektiv teori og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab..
 • Kort forklaring på The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT).
 • Gennemgang af opgavesæt, interview og scoringskriterier i Emotional Development Scale (EDS).
 • Hvordan man i praksis kan vurdere en forældres, et barns, en ung eller en voksens behov for støtte ud fra ”What Works for Whom”.
 • Beskrivelse af et redskab, der kan give en systematisk vurdering af, hvilken tilgang der er behov for i forhold til at udvikle psykisk resiliens og personlighedsudvikling på forskellige neurale niveauer.

Dagens programpunkter

 • Centrale begreber i Neurosekventiel og NeuroAffektiv teori
 • De NeuroAffektive Kompasser som navigationsredskab
 • Kort gennemgang af NMT
 • Gennemgang af EDS
 • Eksempler på tilrettelæggelse af interventionsplaner med NMT og EDS som vurderingsgrundlag

Udbytte

 • Mulighed for at få et indblik i fremtidens vurderingsmetoder ud fra den nyeste forskning omkring Neurosekventiel og NeuroAffektiv Udvikling både i forhold til børn, unge, voksne og forældre.
 • Skabe klarhed over, hvordan man, især gennem EDS, kan foretage en vurdering af, hvor den emotionelle ressource findes til at etablere de mødeøjeblikke, der skaber personlighedsmæssig, følelsesmæssig og social udvikling.
 • Få fokus på muligheden af at bruge især EDS til at kunne tilrettelægge en intervention rettet mod nærmeste udviklingszone både i forhold til børn, unge, voksne og forældre ud fra ”What Works for Whom”.

Om underviserne

Jesper Birck er autoriseret cand. psych., arbejder til dagligt med udredning og intervention rettet mod børn og unge der kan forstås indenfor rammen af udviklingstraumer. Desuden superviserer Jesper plejefamilier og familiecentre, ligesom han holder tema/undervisningsdage om neuroaffektiv og neurosekventiel forståelser og tilgange, særligt i forhold til traumatologi. Han har tidligere arbejdet som psykolog ved PPR og Børne- og familierådgivning, været krisepsykolog samt undervist på Aarhus og Aalborg Universitet.

Knud Hellborn er autoriseret psykolog, arbejder til dagligt ved PPR med undervisning, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og normalområdet. Desuden holder han oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi rundt omkring i landet.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 26. november 2014 fra kl. 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top