skip to Main Content

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering // Opstart oktober 2017

Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi gennem de neuroaffektive kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Efteruddannelsens indhold

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i nødvendigheden af at være godt funderet i en teori eller forståelsesramme for at kunne ”navigere” i kompleksiteten omkring arbejdet med børn og familier. På efteruddannelsen er forståelsesrammen neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en integration af udviklingspsykologi, tilknytningsteori og hjerneforskning. Ud fra dette teoretiske fundament anses forudsætningen for følelsesmæssig udvikling, at barnet allerede fra fødslen indgår i synkroniserede interaktioner med sine primære omsorgspersoner. Hvis ikke dette er sket inden for ”windows opportunity” kræver det senere hen en målrettet indsats.

For at kunne arbejde ud fra en målrettet indsats kræver det veludviklede og systematiserede tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, til at udrede den mest hensigtsmæssige intervention. Dette ud fra princippet, at ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker i forhold til nogen. Vi vil på efteruddannelsen både stifte bekendtskab med Theraplay, som en metode til at udvikle samspillet mellem forældre og børn, Forældre på alle strenge, som er et udviklingsbaseret forældregruppetræningsprogram og NUSSA som er et børnegruppetræningsprogram. Vi ved alle, at en god forståelsesramme og en god metode ikke alene kan skabe forandringsprocesser, hvis det menneske, der skal støtte et andet menneskes udviklingsproces, ikke er i stand til at være på ”bølgelængde” med den person der skal støttes. Vi vil derfor også på efteruddannelsen arbejde med deltagernes såkaldte selvagens, det vil sige ens evne til at indgå i relevante samspil med andre mennesker, der kan skabe en oplevelse af samhørighed.

For de som kunne tænke sig at blive certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi, er der mulighed for at indgå i en arbejdsgruppe på ca. 6 deltagere. Gruppen mødes jævnligt i løbet af efteruddannelsesperioden, hvor man bl.a. kan supervisere hinandens videoer. Certificeringen består af, at Susan Hart mødes med gruppen sammenlagt tre dage med ca. en måneds mellemrum, hvor hver deltager præsenterer en case, som der gives feed-back på.

Formål

Formålet med efteruddannelsen er at træne deltagerne i at bruge neuroaffektiv udviklingspsykologi. Der bliver på efteruddannelsen mulighed for, at arbejde systematisk med at koble teori og praksis, det vil sige, at bruge neuroaffektiv udviklingspsykologi som en teoretisk forståelsesramme til at analysere og reflektere over den praksis, som hver især står i ud fra sit individuelle fagområde. Der introduceres tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, så det bliver muligt, at indgå i en vurdering af, hvilken indsats et barn eller en familie bedst vil kunne profitere af, og der introduceres forskellige interventionsmetoder. Derudover er formålet at arbejde med deltagerne egen personlighedsmæssige udvikling.

Der er ligeledes mulighed for, at træne brugen af neuroaffektiv udviklingspsykologi og omsætte den til egen praksis, som kan afsluttes med en certificering.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan børn, når de føler sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau, kan udvikle sociale og emotionelle kompetencer. På efteruddannelsen vil de såkaldte neuroaffektive kompasser blive præsenteret og benyttes som et ”navigationsredskab”. Derudover vil begreber som fx ”windows of opportunity”, nærmeste udviklingszone og makro- mikroregulering være helt centrale begreber, der vil blive benyttet igennem hele efteruddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Efteruddannelsen lægger op til fælles refleksioner om, hvordan der kan brobygges til egen praksis.

Uddannelsesplan

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler for de som ikke ønsker certificering og 7 moduler, for de som ønsker certificering. Modul 1 er en teoretisk introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis. Modul 2 omhandler forskellige vurderingsmetoder til at undersøge barnets og forældrenes interaktion samt tilknytnings- og mentaliseringskompetencer. Modul 3 er en introduktion til Theraplay, som er en børne- og familiebehandlingsmetode, der arbejder ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse. Modul 4 er en introduktion til forældregruppetræningsprogrammet Forældre på alle strenge og børnegruppetræningsprogrammet NUSSA, udviklet ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme. På dette modul vil der også være en introduktion til neuroaffektiv pædagogik. Modul 5 handler om vigtigheden af, hvordan man sætter sin egen person i spil som professionel fagperson, hvilket er en forudsætning for godt interventionsarbejde – det vi kalder selvagens. Modul 6 er en opsamling og afrunding af efteruddannelsen, hvor vi benytter deltagernes egne sager som eksempel på, hvordan man kan anvende de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab og omsætte brugen af dem til praksis.

Certificering

For de som gerne vil certificeres består modul 7 af tre enkeltstående kursusdage, hvor man hver gang sammen med sin arbejdsgruppe fremlægger et videoklip af et barn, forældre eller familie, som analyseres ud fra de neuroaffektive kompasser. I forbindelse med fremlæggelsen giver Susan Hart feed-back, så der kan arbejdes videre efter tilbagemeldingen. Efter tre videofremvisninger gives der en certificering i arbejdet med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis.

Overblik over uddannelsesplan for 2017 / 2018

Modul Antal dage Dato Underviser
1 3 10. – 12. oktober 2017 Susan Hart
2 2 4. – 5. december 2017 Susan Hart
3 2 6. – 7. februar 2018 Sanne Lundberg / Dorianne Barslev
4 2 19. – 20. marts 2018 Annie Jakobsen / Anne Larsen
5 3 1. – 3. maj 2018 Marianne Bentzen
6 2 11. – 12. juni 2018 Susan Hart
7a 3 august-oktober 2018 Susan Hart
7b 3 august-oktober 2018 Susan Hart
7c 3 august-oktober 2018 Susan Hart

Om de forskellige moduler

Modul 1 Teori
På det første modul vil Susan Hart fokusere på teorien eller ”landkortet”: Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Det vil sige på de hjernestrukturer, som er afgørende for udvikling af mellemmenneskelige relationer, personlighedsudvikling og følelser. På dette modul fokuseres der på, hvordan det menneskelige centralnervesystem er i stand til at udvikle evne til empati, mentalisering og refleksion, og hvilke betydning denne viden kan have i arbejdet med børn, unge og familier.

Vi gennemgår forskellige interventionsmuligheder og nuancering af behandlingstiltag ud fra barnets specifikke vanskeligheder. Udgangspunktet er her, hvordan følelsesmæssig udveksling og følelsesmæssig afstemning er en forudsætning for at udvikle barnets følelsesmæssige kompetencer og støtte dem igennem tidlige traumer.

Modul 2 Vurdering
På det andet modul præsenterer Susan Hart forskellige vurderingsmetoder, bl.a. den neuroaffektive mentaliseringsskala til at måle mentaliseringskompetencer, Marschack Interaction Method til at vurdere forældre-barn samspil og dele af Emotional Development Scale til at måle barnets følelsesmæssige kompetencer. Disse vurderingsmetoder er alle strukturerede tilknytningsbaserede metoder til, hvordan forældrenes og barnets følelsesmæssige ressourcer/vanskeligheder kan udredes på en måde, som sikrer en mere præcis behandlingsplan og dermed forslag til intervention.

Modul 3 Theraplay
På det tredje modul vil Susanne Lundberg og Dorianne Balslev introducere behandlingsmetoden Theraplay. De vil igennem videoeksempler vise, hvordan man ved Theraplayforløb er i stand til at støtte og udvikle traumatiserede børn følelsesmæssigt og opbygge følelsesmæssige kompetencer. Der udover ser vi på, hvordan man kan udvikle forældrenes kompetencer.

Modul 4 Neuroaffektive metoder
På det fjerde modul vil Annie Jakobsen og Anne Larsen give en introduktion til de to udviklingsbaserede programmer, nemlig Forældre på alle strenge og NUSSA, som er udviklet ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Omkring Forældre på alle strenge vil Annie og Anne præsentere og gennemgå delelementer af programmet med smagsprøver fra filmene og de øvelser som forældretræningen består af. Omkring NUSSA vil de ligeledes gennemgå delelementer af programmet, og hvordan man i børnegrupper kan opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg. Ud over de to udviklingsbaserede programmer vil de ligeledes gennemgå konceptet for neuroaffektiv pædagogik.

(Såfremt du ønsker at deltage i et oplæringskursus i de neuroaffektive programmer opslås disse gennem Docenten.dk)

Modul 5 Selvagens
På det femte modul vil Marianne Bentzen instruere i kropsøvelser og enkle samspilsøvelser ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Marianne instruerer i øvelser, der intervenerer i forhold til arousalregulering og afstemning på hjernestammeniveau og til følelsesmæssig kontakt og afstemning på det limbiske niveau. Hun vil på dette modul præsentere forskellige supervisionsmodeller igennem brugen af selvagens.

Modul 6 Opsamling og afslutning
På det sjette modul opsamler vi teori, vurdering og behandlingsmetodik, bl.a. igennem nogle af deltagernes egne optagede videoklip og gennem supervision af deltagernes sager ud fra den neuroaffektive caseanalyse model. Der vil på dette modul være mulighed for at få besvaret spørgsmål, som har rejst sig i løbet af efteruddannelsesforløbet.

Modul 7 Certificering
Certificeringen består af tre enkeltstående kursusdage, hvor hver deltager har optaget et videoklip af et barn, forældre eller familie i forhold til et vurderings- eller behandlingsforløb. På dagen skal hver deltager på ca. 50 minutter time vise sit videoklip og analysere indholdet ud fra principperne i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Susan Hart giver feed-back og deltagerens arbejdsgruppe har mulighed for at kommentere.

Forudsætninger for deltagelse

Deltagelse i efteruddannelsen kræver at man i forvejen har en mellemlang uddannelse indenfor uddannelser som pædagog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, sygeplejerske, lærer, psykolog osv.

Krav til deltagelse

Deltagerne skal være indstillet på at deltage i arbejdsgrupper mellem de enkelte moduler og læse relevant faglitteratur.

For at gennemføre efteruddannelsen skal man have deltaget 90 % af tiden. Såfremt man på anden vis kan demonstrere, at man har tilegnet sig materialet, skal man have deltaget 80 % af de skemalagte dage. Man kan ikke overføre manglende deltagelse til næste modul. Derudover skal man have forberedt sig på og reflekteret over den anbefalede faglitteratur om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Endelig skal man være villig til at deltage i øvelser og rollespil på holdet.

Om underviserne

Susan Hart
Susan er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi. Se mere på www.neuroaffect.dk og www.neuroaffekt.dk.

Susanne Lundberg / Dorianne Barslev
Susanne er Psykoterapeut MPF er Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor. Hun arbejder i Hillerød Kommune i et familiehus, som er et tilbud til børnefamilier med særlige udfordringer i deres forældrerolle. Hun har mange års erfaring og viden indenfor tilknytning og samspilsbehandling med særlig fokus på børn i alderen 0-5 år. En af hendes spidskompetencer er behandling og vejledning i forbindelse med forstyrrelser i samspillet mellem mor og barn og forstyrrelser i barnets regulationsrytme.

Dorianne Barslev
Dorianne er Psykolog, og specialist i børnepsykologi er Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor. Hun arbejder sammen med Susanne i Hillerød Kommune i familiehuset. Hun har mange års erfaring indenfor tilknytnings- og samspilsbehandling med fokus på børn i alderen 1½ til 18 år. Hun har stor viden og erfaring i forhold til adoption og varetager adoptionsrådgivning i Familiehuset. Hun underviser og superviserer fagpersoner.

Annie Jakobsen / Anne Larsen
Annie er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn-unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole på deltid og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling og hvordan man kan omsætte denne erfaring til praksis. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og anvender denne tilgang i sin private praksis. Hun superviserer og underviser fagfolk, underviser i NUSSA og er supervisor og underviser på Theraplay-uddannelsen.

Anne er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som familieterapeut og småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist, og i neuroaffektiv psykoterapi. Anne har mange års erfaring på daginstitutionsområdet, samt i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relations forstyrrelser. Hun har i dag selvstændig praksis med børnegrupper, familiebehandlingsopgaver, Theraplay-forløb. Anne arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser bla. i NUSSA og ”Forældre på alle strenge”

Marianne Bentzen
Marianne er Neuroaffektiv psykoterapeut. Hun har siden 1982 ledet professionelle efter- og videreuddannelser over hele Europa og i Nordamerika i somatisk psykoterapi og personlighedsdannelse. I dag fokuserer hun på praktisk anvendelse af neuroaffektiv teori, PTSD terapi, mindfulness og gruppedannelse.

Anvendt litteratur på efteruddannelsen

  • Bentzen, M. (2014) Den neuroaffektive billedbog. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Hart, S. (2009) Den følsomme hjerne. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Hart, S. (2011) Neuroaffektiv Psykoterapi med Børn. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Hart, S. (2015) Inklusion, leg og empati – neuroaffektiv udvikling i børnegrupper. Hans Reitzels Forlag: København
  • Hart, S. (2016) Neuroaffektiv Udviklingspsykologi 1-3. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Hart, S. & Bentzen, M. (2013) Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Schwartz, R. & Hart, S. (2013) Barnet og dets relationelle miljø. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Wallroth, P. (2011) Mentaliseringsbogen. Hans Reitzels Forlag: København.

Rammer omkring efteruddannelsen

Efteruddannelsen afholdes som eksternat og består af hhv. 2 x 3 dage og 4 x 2 dage.

Certificeringen består af 3 x 1 dag.

Evt. overnatning på Kalundborg Vandrerhjem aftales mellem kursisten og Kalundborg Vandrerhjem.

Max. antal deltagere 36.

Arbejdsgrupperne i forbindelse med certificering er på 6 deltagere.

Efter endt deltagelse udstedes deltagerbevis og certificeringsbevis til de som har gennemført certificeringsmodulet.

Tidsplan

Efteruddannelsen er på sammenlagt 14 dage: Første og eventuelt anden dag på hvert modul er kl. 10-17, sidste dag på hvert modul er kl. 9-16.

Tilmelding

Senest 3 måneder inden efteruddannelsens start, altså d. 10/7-2017. Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af depositum.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,-kr. ekskl. moms.

Ved framelding inden 2 ½ måned inden kursusstart tilbagebetales depositum med undtagelse af 1.000,- kr. som overgår til administrationsgebyr.

Restbeløbet skal senest være indbetalt 3 måneder før kursusstart.

Afbud fra 2 ½ til 1 måned før efteruddannelsens start tilbagebetales 50 % minus depositum. Afbud mindre end 1 måned før er der ingen tilbagebetaling, men du er velkommen til at sælge pladsen til en anden.

Grundet stor interesse for kurset er det blevet fuldtegnet, men vi har oprettet et nyt hold med opstart marts 2018 – Bliv skrevet op til det nye hold her

Dato

Modul 1: 10. – 12. oktober 2017 (Susan)
Modul 2: 4. – 5. december 2017 (Susan)
Modul 3: 6. – 7. februar 2018 (Sanne og Dorianne)
Modul 4: 19. – 20. marts 2018 (Annie og Anne)
Modul 5: 1. – 3. maj 2018 (Marianne)
Modul 6: 11. – 12. juni 2018 (Susan)

Alle kursusdage: kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Kalundborg Vandrerhjem

Pris

Prisen pr deltager for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. ekskl. moms.
Prisen pr deltager for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

PDF

Back To Top