skip to Main Content

Neuroaffektiv udviklingspsykologi – Fra analyse til intervention – 13-dages træning med afsluttende certificeringsproces // Opstart september 2019

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er efterhånden ved at udbredes i både Europa, USA og Australien. Derfor benyttes i det følgende forkortelsen NADP, som er et akronym for NeuroAffective Development Psychology. NADP er et forskningsbaseret landkort over menneskets emotionelle udvikling, og de interaktionsformer, som skaber psykisk udvikling på forskellige mentale organiseringsniveauer. Det teoretiske udgangspunkt bygger bro mellem tilknytningsteori, udviklingspsykologi, traumeteori og de senere årtiers hjerneforskning. Neuroaffektiv modning foregår på tre hierarkisk forbundne niveauer, nemlig det autonome niveau som modnes gennem kropssansning og synkroniserende arousalregulering, det limbiske niveau som modnes gennem følelsesmæssig afstemning og det præfrontale niveau som modnes gennem mentalisering. Når alle tre niveauer har udviklet fleksibilitet og har integreret sig, udvikles psykisk resiliens.

13-dages træningen giver et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi bl.a. gennem de neuroaffektive kompasser og den neuroaffektive analysemodel, med henblik på at vurdere følelsesmæssige kompetenceniveauer og derigennem skabe målrettede interventioner. Træningen slutter med en dags certificering i den neuroaffektive analyse. Med deltagelse i certificeringen får alle mulighed for at benytte et online analyseprogram, hvor man kan indsætte sine testscoringer så vurderinger og progressioner målt over tid udregnes automatisk. Hvis man i certificeringen opnår en pålidelighed på over 79 % har man desuden mulighed for at lade sit anonymiserede materiale indgå i forskning.

Træningen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, sundhedsplejersker og andre, der har ansvar for psykoterapeutiske, pædagogiske og personlighedsudviklende processer med mennesker i alle aldre.

Træningens indhold

13-dags træningen tager udgangspunkt i, at det er nødvendigt at være godt funderet i en grundteori eller et ”landkort”, for at navigere i arbejdet med andre mennesker. I træningen er NAPD ”landkortet”, hvor det centrale princip er, at emotionel udvikling på alle mentale organiseringsniveauer kræver synkroniserede interaktioner med betydningsfulde andre. I den normale personlighedsudvikling modnes bestemte færdigheder i specifikke perioder, og hvis ikke den relevante stimulation sker indenfor den periode, kræver det senere hen en målrettet indsats, når tidspunktet for den særlige parathed er overstået.

I den neuroaffektive tilgang til emotionel udvikling er det nødvendigt at tage afsæt i den nærmeste emotionelle udviklingszone for at tilrettelægge en målrettet intervention. Udviklingszonen forstås som det niveau i det neurale hierarki, hvor der er ressourcer til at etablere udviklende mødeøjeblikke, så de relevante neurale forbindelser kan udvikles. På efteruddannelsen vil de neuroaffektive kompasser og den neuroaffektive analysemodel blive trænet som redskaber til at foretage en vurdering for at kunne skræddersy interventionsplaner ud fra den enkeltes følelsesmæssige udviklingsniveau.

For at kunne foretage en pålidelig analyse af et andet menneske er det vigtigt at kunne analysere de samme områder af sig selv. Et nok så godt ”landkort” og en nok så god metode kan ikke støtte forandringsprocesser, hvis den person, der skal støtte det andet menneskes udviklingsproces, ikke ud fra et empatisk og mentaliserende udgangspunkt kan sætte sig i den anden persons sted. Deltagerne vil derfor arbejde med indsigt og udvikling i forhold til deres egen personlighed og samspilsevne ud fra kompasmodellen og analysemodellen.

Formål

Formålet er at træne deltagerne til at foretage en systematisk vurdering af følelsesmæssige kompetencer og skabe interventionsplaner til nærmeste udviklingszone ud fra den neuroaffektive kompasmodel og den neuroaffektive analysemodel. Træningen afsluttes med én dags certificering i den neuroaffektive analysemodel ved scoring af fire videofilm.

Certificeringen giver adgang til at man kan foretage sine egne effektundersøgelser igennem det internet-baserede NAPD analyseprogram. Programmet giver mulighed for, med personens eller myndighedsindehaverens skriftlige samtykke, at score en person/et barn med ugers eller måneders mellemrum. Programmet udregner automatisk scoringsresultater, nærmeste udviklingszone, sårbarheder og progressioner, så de kan sammenholdes med de benyttede interventionstiltag. Programmet giver herudover ideer til modnende aktiviteter og samspil på det relevante neuroaffektive funktionsniveau. Hvis man i certificeringen opnår en pålidelighed på 80 % og indsætter demografiske oplysninger, har man mulighed for at vælge at lade det anonymiserede materiale indgå i forskning.

Træningen sætter særlig fokus på

Træningen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til NADP og trænes i at foretage en præcis vurdering af følelsesmæssige, personlighedsmæssige og interaktionskompetencer. Vurderingen foretages for at afdække personlighedsudviklingen på de tre forbundne niveauer i nervesystemet. NAPD, den neuroaffektive kompasmodel og den neuroaffektive analysemodel anvendes til at afdække særlige ressourcer og sårbarheder samt en vurdering af om sårbarheder primært skyldes regression, dissociation eller manglende personlighedsudvikling. Ud fra disse faktorer præciseres emotionelle læringszoner og personlighedens nærmeste emotionelle udviklingszone, og interventionsplanen tilrettelægges.

Undervisningsform

På alle delkurserne veksler undervisningen mellem teoretiske oplæg, diskussion samt træning af de neuroaffektive kompasser og den neuroaffektive analysemodel på de tre neurale niveauer. Analysemodellen vil blive brugt i forhold til filmede terapier, samspil og cases og eventuelt en live terapi. Kursusdagene starter almindeligvis med en kropslig mindfulness guidning.

På det første delkursus etableres arbejdsgrupper på ca. 6 deltagere, der mødes 1-2 gange mellem delkurserne. Man skal påregne hjemmearbejde i form af at udfylde neuroaffektive analyser mellem delkurserne og arbejdsgruppemøderne.

Uddannelsesplan

Uddannelsen er opdelt i 3 moduler á 4 dage og en afsluttende dag, hvor der foretages fire neuroaffektive caseanalyser.

Overblik over uddannelsesplan

Modul Antal dage Dato
1 4 23. – 26. september 2019
2 4 9. – 12. december 2019
3 4 9. – 12. marts 2020
4 1 20. april 2020

Første delkursus

Første delkursus omhandler helheden i personlighedsudvikling og hjernens udvikling ud fra en forståelse af en metaforiske model: ’den treenige hjerne’. De neuroaffektive kompasser og den neuroaffektive analysemodel vil blive introduceret, og anvendt både til analyse af filmklip og selv-analyse. Deltagerne vil få lejlighed til selv at eksperimentere med interaktion og synkronisering på de tre niveauer.

Andet delkursus

Andet delkursus omhandler vurdering af interaktion og regulering især på personlighedens sprogløse niveauer, samt af de ressourcer og selvbeskyttelsesresponser, der kan forekomme på disse niveauer. Analysemodellens scoringer gennemgås og trænes ved bl.a. at træne identificeringen af autonome og limbiske ressourcer og problemer i analysemodellens skemaer ud fra videoer og gennem selvanalyse.

Tredje delkursus

Tredje delkursus omhandler vurdering af det præfrontalt-mentaliserende niveau, bl.a. en vurdering af behovsstyring og mentaliseringskompetencer ud fra analysemodellens scoringer. Deltagerne vil træne evnen til at identificere præfrontale tilstande, ressourcer og problemer i analysemodellens skemaer både gennem videoer og gennem selvanalyse.

Afsluttende certificeringsdag

Træningen afsluttes med én dag, hvor deltagerne ser fire videoer som skal analyseres ud fra den neuroaffektive analyse. Klippene drøftes og analyseres i grupper på 3-4 deltagere. Derefter scorer hver deltager individuelt sin analyse og opnår hermed certificering i brugen af analysen og får adgang til online analyseprogrammet. Man har mulighed for at aflevere sine resultater og ved en pålidelighed på minimum 79 % i scoringen, har man mulighed for at resultaterne indgår i forskning gennem analyseprogrammet.

Efter certificeringen vil der blive mulighed for at gå videre med metodetræning i forhold til intervention ud fra NADP.

Litteratur som forudsættes læst før eller under 13-dags træningen

  • Bentzen, M. (2014) Den neuroaffektive billedbog I. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Bentzen, M. & Hart, S. (2017) Den neuroaffektive billedbog II. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Hart, S. (2016) Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1-3. Hans Reitzels Forlag: København.

Om underviserne

Susan Hart cand. psych. specialist i børnepsykologi og psykoterapi og supervisor i børnepsykologi.

Susan har siden midt i 1990’erne udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi, som et ”landkort” eller navigationsredskab til at forstå menneskets personlighedsudvikling, og har i samarbejde med Marianne Bentzen udviklet en forståelse for, hvordan denne forståelse kan omsættes til praksis.

Hun har dels været ansat som psykolog i en socialforvaltning, være leder af et kommunalt familiebehandlingscenter, og haft ansættelse på en børnepsykiatrisk afdeling. I 2002 begyndte hun at afholde seminarer og kurser i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og har siden afholdt foredrag og kurser såvel i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, USA og Australien.

Udviklingen af neuroaffektiv udviklingspsykologi har medført udgivelse af 14 bøger, nogle af dem i samarbejde med andre forfattere og som redaktør, og mange af publikationerne er udgivet på flere sprog. I løbet af det sidste år har hun været med til at udvikle forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge, og børnegruppetræningsprogrammet NUSSA, og ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi er hun sammen med psykologerne Jesper Birck og Knud Hellborn ved at udvikle Emotional Development Scale, som hun har udfærdiget en Ph.D. afhandling om.

Marianne Bentzen psykoterapeut MPF, psykomotorisk psykoterapeut siden 1980 og neuroaffektiv psykoterapeut. Hun var træner i Bodynamic Institute fra 1985-97, og har afholdt professionelle efteruddannelseskurser for psykoterapeuter, psykologer og psykiatriske behandlergrupper i Danmark, Skandinavien, adskillige lande i Europa samt Nordamerika og Rusland siden 1982.

I et nært samarbejde med psykolog Susan Hart, har hun fra midt i 1990’erne arbejdet med sammenfatning af den neuroaffektive udviklingspsykologi fra vugge til grav, og om teoriens anvendelse i behandling og psykoterapi. I det sidste årti har hun udvidet sine kropspsykoterapeutiske og psykodynamiske metoder med systemiske og mentaliserende perspektiver. Marianne har i 25 år mediteret under vejledning af Jes Bertelsen, ph.d. og inddrager også mindfulness træning med kropsligt og empatisk fokus i sin undervisning.

Hun har forfattet adskillige artikler og flere bøger om emnet, mange sammen med Susan. De mest populære er De Neuroaffektive Billedbøger, der nu er udgivet på dansk, engelsk, tysk, russisk og græsk, og under oversættelse til Tyrkisk og Farsi. Hun er ved at skrive en bog om traumer og spiritualitet sammen med grundlæggeren af Somatic Experiencing, dr. Peter Levine, som hun har samarbejdet med siden 1988.

Hun har været involveret i udviklingen af både Forældre på alle strenge, børnegruppetræningsprogrammet NUSSA og Emotional Development Scale.

Betalings- og afbestillingsregler

Pris for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. (ex. moms)

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,- kr. ekskl. moms. Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af depositum.

Ved framelding inden 2 ½ måned inden kursusstart tilbagebetales depositum med undtagelse af 1.000,- kr. som overgår til administrationsgebyr.
Restbeløbet skal senest være indbetalt 3 måneder før kursusstart.

Afbud fra 2 ½ til 1 måned før efteruddannelsens start tilbagebetales 50 % minus depositum. Afbud mindre end 1 måned før er der ingen tilbagebetaling, men du er velkommen til at sælge pladsen til en anden.

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

Dato

Modul 1: 23.-26. september 2019
Modul 2: 9.-12. december 2019
Modul 3: 9.-12. marts 2020
Modul 4: 20. april 2020

Sted

Børns Vilkår
Trekronergade 26, 2500 valby

Pris

Prisen pr. deltager for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

PDF

Back To Top