skip to Main Content

Den styrkede pædagogiske læreplan – Fokus på alsidig personlig og social udvikling // 4. november 2019

Den styrkede pædagogiske læreplan byder på nye udfordringer, og har i langt højere grad end tidligere fokus på barnets alsidige personlige- og sociale udvikling. Dagtilbudsområdet er på mange måder presset i forhold til de opgaver det pålægges, både i forhold til inklusionsperspektivet, men også i forhold til det enkelte barns udvikling og trivsel. Fra at være læringsmålsstyret, skal kvaliteten nu måles på, at man er i stand til at se praksis ud fra et bredere læringsperspektiv, hvilket bl.a. stiller krav til medarbejdernes faglighed. Denne konference har fokus på betydningen af personligheds-, emotionel og social udvikling på almenområdet. Med udgangspunkt i tilknytnings- og udviklingspsykologi, vil konferencen belyse, hvordan den styrkede læreplan kan udfordre den eksisterende praksis. Konferencen vil både have fokus på udvikling af børnenes emotionelle kompetencer og evne til at indgå i fællesskaber – men også hvad der kræves af personlighedskompetencer hos den enkelte pædagog. Konferencen vil komme med et bud på, hvordan den styrkede læreplan i praksis kan tage afsæt i en forståelse af børns udvikling som forudsætning for at kunne skabe trivsel, læring og dannelse.

Dagens program

Klokken Beskrivelse / Underviser
08:30 – 09:00 Indskrivning og morgenmad
09:00 – 09:15 Velkomst v/ Susan Hart
09:15 – 10:15 Dorte Rudi Andersen
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 11:45 Lone Svinth
11:45 – 12:30 Frokost
12:30 – 13:45 Thomas Gitz-Johansen
13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 14:45 Louise Morris Jones (Syddjurs Kommune)
14:45 – 15:30 Fie Lademan (Svendborg Kommune)
15:30 – 16:00 Afsluttende spørgsmål til Dorte Rudi Andersen, Louise Morris Jones og Fie Lademan

Konferencens oplæg

Dorte Rudi Andersen vil i sit oplæg rammesætte dagtilbudsloven ud fra den nye styrkede pædagogiske læreplan, der trådte i kraft 1. juli 2018. Hun vil beskrive, hvordan læreplanen adskiller sig fra tidligere læreplaner: dette i forhold til vægtningen af det emotionelle og personlighedsudviklende perspektiv som vigtigt for børns udvikling og betydningen af pædagogens personlige faglige og emotionelle kvalifikationer. Oplægget vil give et bud på, hvilken type læring der skal være central i det pædagogiske læringsrum i fremtiden.

Thomas Gitz-Johansen vil i sit oplæg fremhæve betydning af, hvorfor det er så vigtigt, at den emotionelle omsorg i dagtilbud tillægges langt større betydning end tidligere. Han vil ligeledes fokusere på hvor vigtigt det er, at have udviklingspsykologi, tilknytningsteori og emotionelle modningsprocesser som teoretisk afsæt. I sit oplæg vil han bl.a. have sit fokus på, hvorfor det er så vigtigt at vi taler os ind i et paradigmeskift i forhold til, hvad målet med især vuggestuen er.

Lone Svinth vil i sit oplæg gå i dybden med, hvordan man kan omsætte den nye styrkede pædagogiske læreplan i praksis ud fra de i læreplanen omtalte dimensioner: alsidig personlig udvikling og social udvikling. Hun vil vise, hvordan man kan støtte det enkelte barns emotionelle udvikling i børnefællesskaberne med fokus på samspillet – både børn og børn imellem, men også i den asymmetriske relation mellem voksen og barn.

Louise Morris Jones vil fokusere på, hvordan den nye styrkede pædagogiske lærerplan tænkes omsat i Syddjurs Kommune. Hun vil fokusere på en strategi, der har ledt til politisk involvering og budgettering, hvor man prioriterer den neuroaffektive udviklingspsykologi. Den neuroaffektive udviklingspsykologi danner her rammen for bl.a. sammenhængskraft til sundhedsaftalen, og til nationale anbefalinger. Men også sammenhængskraften mellem almenområdet og den sociale specialiserede indsats.

Fie Lademan vil i hendes oplæg fokusere på, hvordan hun ledelsesmæssig anvender neuroaffektiv udviklingspsykologi som en samlende forståelsesramme, hvorigennem hun konkret omsætter den nye styrkede pædagogiske lærerplan i Svenborg Kommune. Hun vil i sit oplæg fokusere på vigtigheden af, hvordan man styrker den enkelte pædagogs samspilsevne gennem konkrete initiativer både med det enkelte barn og i grupper med børn, bl.a. gennem den neuroaffektive analyse.

Om oplægsholderne

Dorte Rudi Andersen
Dorte har undervist på pædagoguddannelsen siden 2002, særligt inden for dagtilbudsområdet, samt på den pædagogiske efter- og videreuddannelse, hvor hun bl.a. underviser pædagoger og ledere i den styrkede læreplan. Hun er oprindeligt uddannet cand. mag. i teatervidenskab, og har senere taget en master (MPO) i organisationspsykologi. Dorte har en psykoterapeutisk efteruddannelse med afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Thomas Gitz-Johansen
Thomas er lektor i pædagogik og uddannelsesstudier på Roskilde Universitet og er tilknyttet Center for Daginstitutionsforskning (CeDif). Han er uddannet cand. mag. i pædagogik og geografi, og har en ph.d. i uddannelsesforskning fra 2004. Han har forsket i følelsesmæssige relationer mellem børn og voksne i vuggestuen og har tidligere arbejdet med etniske minoritetsbørn i skole og daginstitutioner og med testning og vurdering af børn i skole og dagtilbud.

Lone Svinth
Lone er lektor og ph.d. i pædagogisk psykologi på DPU/Aarhus Universitet. Hun er daginstitutionsforsker med fokus på omsorgspædagogik og voksen-barn samspillet. Lone har desuden mange års erfaring med udvikling af pædagogisk praksis og er især optaget af mødeøjeblikkets betydning og udvikling af deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. Hun er forfatter til en række artikler og bøger og er en hyppigt benyttet foredragsholder.

Louise Morris Jones
Louise er konsulent i børn og unges mentale sundhed i Syddjurs Kommune. Louise underviser dagtilbud-, skoleområdet samt forældre inden for tilknytning, hjernens modning og udviklingspsykologi. Hun bistår chef-, direktions- samt politisk niveau med faglig vidensdeling inden for området mhp. kvalificeret prioritering og beslutningstagen. Louise er projektleder for flere igangværende pilotprojekter i kommunen inden for mental sundhedsfremme og forebyggelse. Foruden ansættelsen i Syddjurs Kommune er Louise ny formand for WHO’s danske afdelings temagruppe for mental sundhed. Louise har en psykoterapeutisk efteruddannelse inden for relations- og oplevelsesorienteret psykoterapi.

Fie Lademann
Fie er dagtilbudsleder i Svendborg Kommune. Hun har deltaget i tværfaglige forandrings- og udviklingsprocesser med fokus på inklusion og forebyggelse på almen området. Hun er medforfatter til bogen: Morgendagens pædagoger og har skrevet flere artikler om et vuggestueprojekt , som er et tidligt forebyggende projekt, hvor en pædagog allerede i graviditeten eller barslen bliver tilknyttet forældrene. Fie sad fra 2014-2017 i formandskabet for Råd for Børns Læring.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fuldekursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 4. november 2019 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Børns Vilkår
Trekronergade 26, 2500 valby

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.150 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top