skip to Main Content

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering // Opstart september 2018

Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi gennem de neuroaffektive kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Efteruddannelsens indhold

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i nødvendigheden af at være godt funderet i en teori eller forståelsesramme for at kunne ”navigere” i kompleksiteten omkring arbejdet med børn og familier. På efteruddannelsen er forståelsesrammen neuroaffektiv udviklingspsykologi, som bl.a. er en integration af udviklingspsykologi, tilknytningsteori og hjerneforskning. Ud fra dette teoretiske fundament anses forudsætningen for følelsesmæssig udvikling, at barnet allerede fra fødslen indgår i synkroniserede interaktioner med sine primære omsorgspersoner. Hvis ikke dette er sket inden for ”windows opportunity” kræver det senere hen en målrettet indsats.

For at kunne arbejde ud fra en målrettet indsats kræver det veludviklede og systematiserede tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, til at udrede den mest hensigtsmæssige intervention. Dette ud fra princippet, at ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker i forhold til nogen. Du vil på efteruddannelsen både stifte bekendtskab med Theraplay, som en metode til at udvikle samspillet mellem forældre og børn, Forældre på alle strenge, som er et forældregruppetræningsprogram og NUSSA som er et børnegruppetræningsprogram. De to sidste metoder er udviklingsbaserede programmer og udviklet ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Vi ved alle, at en god forståelsesramme og en god metode ikke alene kan skabe forandringsprocesser, hvis det menneske, der skal støtte et andet menneskes udviklingsproces, ikke er i stand til at være på ”bølgelængde” med den person, der skal støttes. Vi vil derfor også på efteruddannelsen arbejde med deltagernes såkaldte selvagens, det vil sige ens evne til at indgå i relevante samspil med andre mennesker, der kan skabe en oplevelse af samhørighed.

For de som kunne tænke sig at blive certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi i arbejdet med børn og familier, er der mulighed for at indgå i en arbejdsgruppe på ca. 6 deltagere. Gruppen mødes jævnligt i løbet af efteruddannelsesperioden, hvor man bl.a. kan supervisere hinandens videoer. Certificeringen består af, at Susan Hart mødes med gruppen sammenlagt tre dage med ca. en måneds mellemrum, hvor hver deltager præsenterer en case, som der gives feedback på.

Formål

Formålet med efteruddannelsen er at træne deltagerne i at bruge neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Der bliver på efteruddannelsen mulighed for, at arbejde systematisk med at koble teori og praksis, det vil sige bruge neuroaffektiv udviklingspsykologi som en teoretisk forståelsesramme til at analysere og reflektere over den praksis, som hver især står i ud fra sit individuelle fagområde. Der introduceres neuroaffektive og tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, så det bliver muligt, at indgå i en vurdering af, hvilken indsats et barn eller en familie bedst vil kunne profitere af, og der introduceres forskellige interventionsmetoder. Derudover er formålet at arbejde med deltagerne egen personlighedsmæssige udvikling. Der er ligeledes mulighed for, at træne brugen af neuroaffektiv udviklingspsykologi og omsætte den til egen praksis, som kan afsluttes med en certificering.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi og nogle af de måder, som forståelsesrammen kan omsættes til praksis. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan børn, når de føler sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau, kan udvikle sociale, personlighedsmæssige og emotionelle kompetencer. På efteruddannelsen vil de såkaldte neuroaffektive kompasser blive præsenteret og benyttes som et ”navigationsredskab”. Derudover vil begreber som fx ”windows of opportunity”, nærmeste udviklingszone og makro- mikroregulering være helt centrale begreber, der vil blive benyttet igennem hele efteruddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Efteruddannelsen lægger op til fælles refleksioner om, hvordan der kan brobygges til egen praksis.

Uddannelsesplan

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler, og for de som ønsker certificering i 7 moduler. Modul 1 er en teoretisk introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis. Modul 2 omhandler forskellige vurderingsmetoder til at undersøge barnets og forældrenes interaktion samt tilknytnings- og mentaliseringskompetencer. Modul 3 handler om vigtigheden af, hvordan man sætter sin egen person i spil som professionel fagperson, hvilket er en forudsætning for godt interventionsarbejde – det vi kalder selvagens. Modul 4 er en introduktion til Theraplay, som er en børne- og familiebehandlingsmetode, der arbejder ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse. Modul 5 er en introduktion til forældregruppetræningsprogrammet Forældre på alle strenge og børnegruppetræningsprogrammet NUSSA, udviklet ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme. På dette modul vil der også være en introduktion til neuroaffektiv pædagogik. Modul 6 er en opsamling og afrunding af efteruddannelsen, hvor vi benytter deltagernes egne sager som eksempel på, hvordan man kan anvende de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab og omsætte brugen af dem til praksis.

Certificering

For de som gerne vil certificeres består modul 7 af tre enkeltstående kursusdage, hvor man hver gang sammen med sin arbejdsgruppe fremlægger et videoklip af et barn, forældre eller familie, som analyseres ud fra de neuroaffektive kompasser. I forbindelse med fremlæggelsen giver Susan Hart feedback, så der kan arbejdes videre efter tilbagemeldingen. Efter tre videofremvisninger gives der en certificering i arbejdet med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis.

Overblik over uddannelsesplan for 2018

Modul Antal dage Dato Underviser
1 3 12. – 14. september 2018 Susan Hart
2 2 14. – 15. november 2018 Susan Hart
3 2 14. – 15. januar 2019 Marie Olsen-Kludt & Annie Jakobsen
4 2 19. – 20. marts 2019 Annie Jakobsen & Anne Larsen
5 3 27. – 29. maj 2019 Marianne Bentzen
6 2 17. – 18. juni 2019 Susan Hart
7a 3 Aftales ved 1. modul Susan Hart
7b 3 Aftales ved 1. modul Susan Hart
7c 3 Aftales ved 1. modul Susan Hart

Om de forskellige moduler

Modul 1 Teori
På første modul vil Susan Hart fokusere på forståelsesrammen: Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Det vil sige hvordan medfødte emotionelle kapaciteter interagerer med miljøet for at udvikles. De vil sige hvilke neurale forudsætninger og hvilken type stimulation der skal til, for udvikling af mellemmenneskelige relationer, personlighedsudvikling og følelser. På dette modul fokuseres der på, hvordan det menneskelige centralnervesystem er i stand til at udvikle evne til empati, mentalisering og refleksion, og hvilke betydning denne viden kan have i arbejdet med børn, unge og familier. Vi gennemgår forskellige interventionsmuligheder og nuancering af behandlingstiltag ud fra barnets specifikke vanskeligheder. Udgangspunktet er her, hvordan synkronisering, følelsesmæssig udveksling og følelsesmæssig afstemning er en forudsætning for at udvikle barnets følelsesmæssige kompetencer og støtte dem igennem tidlige traumer.

Modul 2 Vurdering
På andet modul præsenterer Susan Hart forskellige vurderingsmetoder, bl.a. den neuroaffektive mentaliseringsskala til at måle mentaliseringskompetencer, Marschack Interaction Method til at vurdere forældre-barn samspil og dele af Emotional Development Scale til at måle barnets følelsesmæssige kompetencer. Disse vurderingsmetoder er alle strukturerede tilknytningsbaserede metoder til, hvordan forældrenes og barnets følelsesmæssige ressourcer/vanskeligheder kan udredes på en måde, som sikrer en mere præcis behandlingsplan og dermed forslag til intervention. På dette modul gennemgås ligeledes den neuroaffektive caseanalyse model.

Modul 3 Theraplay
På fjerde modul vil Marie Olsen-Kludt og Annie Jakobsen introducere behandlingsmetoden Theraplay. De vil igennem videoeksempler vise, hvordan man ved Theraplayforløb er i stand til at støtte og udvikle traumatiserede børn og unge følelsesmæssigt og herigennem opbygge deres følelsesmæssige kompetencer. Derudover vil de vise, hvordan man ligeledes igennem Theraplay kan udvikle forældrenes kompetencer.

Modul 4 Neuroaffektive udviklingsbaserede programmer
På tredje modul vil Annie Jakobsen og Anne Larsen give en introduktion til de to udviklingsbaserede programmer, Forældre på alle strenge og NUSSA, som er udviklet ud fra den neuroaffektive forståelsesramme. Omkring Forældre på alle strenge vil Annie og Anne præsentere og gennemgå delelementer af programmet med smagsprøver fra filmene og de øvelser som forældretræningen består af. I forhold til NUSSA vil de ligeledes gennemgå delelementer af programmet, og hvordan man i børnegrupper kan opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg. Ud over de to udviklingsbaserede programmer vil de ligeledes gennemgå konceptet for neuroaffektiv pædagogik.

Modul 5 selvagens
På femte modul vil Marianne Bentzen instruere i kropsøvelser og enkle samspilsøvelser ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Marianne instruerer i øvelser, der intervenerer i forhold til arousalregulering og afstemning på det autonome niveau, til følelsesmæssig kontakt og afstemning på det limbiske niveau og hvordan vi anvender det præfrontale niveau til refleksioner, opmærksomhed osv. Hun vil på dette modul præsentere forskellige supervisionsmodeller igennem brugen af selvagens.

Modul 6 Opsamling og afslutning
På sjette modul opsamler vi teori, vurdering og behandlingsmetodik, bl.a. igennem video og nogle af deltagernes egne optagede videoklip eller cases. og gennem supervision af deltagernes sager ud fra den neuroaffektive caseanalyse model. Der vil på dette modul være mulighed for at få besvaret spørgsmål, som har rejst sig i løbet af efteruddannelsesforløbet.

Modul 7 Certificering
Certificeringen består af tre enkeltstående kursusdage, hvor hver deltager har optaget et videoklip på ca. 10 minutter af et barn, forældre eller familie i forhold til et vurderings- eller behandlingsforløb. På hver certificeringsdag har hver deltager ca. 50 minutter til at vise sit videoklip og analysere indholdet ud fra principperne i neuroaffektiv udviklingspsykologi i samarbejde med gruppen og Susan Hart.

Forudsætninger for deltagelse

Deltagelse i efteruddannelsen kræver at man i forvejen har en professionsuddannelse som fx pædagog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, sygeplejerske, lærer, psykolog osv.

Krav til deltagelse

Deltagerne skal være indstillet på at deltage i arbejdsgrupper mellem de enkelte moduler og læse relevant faglitteratur.

For at gennemføre efteruddannelsen skal man have deltaget 90 % af tiden. Såfremt man på anden vis kan demonstrere, at man har tilegnet sig materialet, skal man have deltaget 80 % af de skemalagte dage. Man kan ikke overføre manglende deltagelse til næste modul eller andet hold. Derudover skal man i forløbet læse og reflektere over den anbefalede faglitteratur i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Endelig skal man være villig til at deltage i øvelser og rollespil på holdet.

Om underviserne

Susan Hart
Susan er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi. Se mere på www.neuroaffect.dk og www.neuroaffekt.dk.

Marianne Bentzen
Marianne er psykoterapeut MPF, psykomotorisk psykoterapeut siden 1980 og neuroaffektiv psykoterapeut. Hun var træner i Bodynamic Institute fra 1985-97, og har afholdt professionelle efteruddannelseskurser for psykoterapeuter, psykologer og psykiatriske behandlergrupper i indland og udland siden 1982. I et nært samarbejde med psykolog Susan Hart, har hun i snart tyve år arbejdet med sammenfatning af den neuroaffektive udviklingspsykologi, og om teoriens anvendelse i behandling og psykoterapi. Hun har forfattet adskillige artikler og et par bøger om emnet, bl.a. sammen med Susan Hart. Derudover har hun været involveret i udviklingen af både Forældre på alle strenge og NUSSA.

Marie Olsen-Kludt
Marie er autoriseret psykolog og certificeret Theraplay terapeut, underviser samt supervisor. Hun har specialiseret sig i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan man omsætter denne teori til terapeutisk praksis gennem Theraplay. Marie er en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark. Som psykolog var Marie ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i København i en årrække og har siden 2007 virket i privat praksis. Her arbejder hun med familier, børn, unge og voksne, som har det svært. Marie underviser og superviserer desuden fagfolk.

Annie Jakobsen
Annie er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn-unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole på deltid og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling og hvordan man kan omsætte denne erfaring til praksis. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og anvender denne tilgang i sin private praksis. Hun superviserer og underviser fagfolk, underviser i NUSSA og er supervisor og underviser på Theraplay-uddannelsen.

Anne Larsen
Anne er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som familieterapeut og småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist, og i neuroaffektiv psykoterapi. Anne har mange års erfaring på daginstitutionsområdet, samt i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relations forstyrrelser. Hun har i dag selvstændig praksis med børnegrupper, familiebehandlingsopgaver, Theraplay-forløb. Anne arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser bl.a. i NUSSA og ”Forældre på alle strenge”

Anvendt litteratur på efteruddannelsen

  • Bentzen, M. (2014) Den neuroaffektive billedbog. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Hart, S. (2009) Den følsomme hjerne. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Hart, S. (2011) Neuroaffektiv Psykoterapi med Børn. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Hart, S. & Bentzen, M. (2013) Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Schwartz, R. & Hart, S. (2013) Barnet og dets relationelle miljø. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Bentzen, M. (2014) Den neuroaffektive billedbog I. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Hart, S. (2015) Inklusion, leg og empati – neuroaffektiv udvikling i børnegrupper. Hans Reitzels Forlag: København
  • Hart, S. (2016) Neuroaffektiv Udviklingspsykologi 1-3. Hans Reitzels Forlag: København.
  • Bentzen, M. & Hart, S. (2017) Den neuroaffektive billedbog II. Hans Reitzels Forlag: København.

Rammer omkring efteruddannelsen

Efteruddannelsen afholdes som eksternat på Danhostel Kalundborg og består af hhv. 2 x 3 dage og 4 x 2 dage.

Certificeringen består af 3 x 1 dag.

Evt. overnatning på Danhostel Kalundborg aftales direkte mellem kursisten og Danhostel Kalundborg.

Max. antal deltagere 36.

Arbejdsgrupperne i forbindelse med certificering er på ca. 6 deltagere.

Efter endt deltagelse udstedes deltagerbevis og certificeringsbevis til de som har gennemført certificeringsmodulet.

Tidsplan

Efteruddannelsen er på sammenlagt 14 dage: Første og eventuelt anden dag på hvert modul er kl. 10-17, sidste dag på hvert modul er kl. 9-16.

Tilmelding

Senest 3 måneder inden efteruddannelsens start, altså december 2018. Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af depositum.

Betalings- og afbestillingsregler

Pris for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. (ex. moms)

Pris for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. (ex. moms)

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,-kr. ekskl. moms. Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af depositum.

Ved framelding inden 2 ½ måned inden kursusstart tilbagebetales depositum med undtagelse af 1.000,- kr. som overgår til administrationsgebyr.

Restbeløbet skal senest være indbetalt 3 måneder før kursusstart.

Afbud fra 2 ½ til 1 måned før efteruddannelsens start tilbagebetales 50 % minus depositum. Afbud mindre end 1 måned før er der ingen tilbagebetaling, men du er velkommen til at sælge pladsen til en anden.

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

Tilmeldingsformular // Bliv skrevet på venteliste

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering // Opstart september 2018

Felter markeret med (*) skal udfyldes.

Udfyld venligst med alle deltagers navne og email, med en deltagers navn og email pr. linie.

Dato

Modul 1: 12. – 14. september 2018
Modul 2: 14. – 15. november 2018
Modul 3: 14. – 15. januar 2019
Modul 4: 19. – 20. marts 2019
Modul 5: 27. – 29. maj 2019
Modul 6: 17. – 18. juni 2019

Certificeringen aftales ved 1. modul med deltagerne.

Sted

Kalundborg Vandrerhjem

Pris

Prisen pr. deltager for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. ekskl. moms.
Prisen pr. deltager for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

PDF

Back To Top